Eksport metadanych z platformy PRESSto do bazy POL-index

Emilia Karwasińska.

Zakończyliśmy prace nad przygotowaniem aplikacji umożliwiającej eksport metadanych z platformy PRESSto do bazy POL-index. Program przygotowany został w oparciu o aktualne wytyczne ministerstwa oraz wskazania operatora technicznego - Index Copernicus. Ponieważ dane do bazy POL-index (w postaci XML lub ZIP) mogą przesyłać wyłącznie osoby, posiadające w PBN rolę Przedstawiciela Redakcji Czasopisma (osoba składająca ankietę ministerialną), dla zainteresowanych redakcji będziemy przygotowywać pliki ZIP (jeden dla każdego numeru czasopisma), które Państwo zaimportujecie do POL-indexu.

W celu sprawnego eksportu danych, proszę, aby redakcje zainteresowane otrzymaniem plików ZIP do zaimportowania w POL-indexie:
1.      przysłały wykaz numerów czasopisma, których dane chcecie Państwo zamieścić w bazie (najpóźniej do 25 września);
2.      zaimportowały otrzymany od nas plik ZIP do systemu POL-index (zgodnie z  instrukcją POL-indexu);
3.      sprawdziły lub ewentualnie poprawiły i uzupełniły dane;
4.      zatwierdziły wprowadzone dane.

Komunikat w sprawie POL-indexu

Emilia Karwasińska.

System POL-index zostanie uruchomiony od 20 lipca 2015 roku. Czasopisma z listy B, które wprowadzą swoje dane o artykułach łącznie z bibliografią załącznikową za 2 ostatnie lata otrzymają 1 dodatkowy punkt, za 6 ostatnich lat 2 punkty. Termin wprowadzania danych do POL-index został wydłużony do dnia 13.10.2015 r.

Nowe 2015 zasady oceny czasopism

Emilia Karwasińska.

MNISW opublikowało komunikat z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych. Ważniejsze informacje:

  • Czasopisma uwzględnione na liście referencyjnej ERIH (stan na dzień 31 sierpnia 2013 roku) mogą otrzymać nie mniej  niż 10 punktów (lista C).
  • Czasopisma z listy C mogą uzyskać nawet do 25 punktów jeżeli dodatkowo wykażą się wskaźnikiem SIF 2 (SCOPUS).

    Czasopisma zaliczane do listy B dodatkowe punkty mogą uzyskać m. in. za:
  • wersję elektroniczną - musi być ona tożsama z wersją papierową (identyczny wykaz i zawartość artykułów). Nie spełnienie tego warunku skutkuje tym, że czasopismo nie będzie podlegało ocenie i nie zostanie umieszczenie w wykazie czasopism,
  • indeksowanie w bazie Pol-index - archiwum czasopisma za 2 ostatnie lata (1 punkt) lub 6 ostatnich lat (2 punkty). Bibliografia załącznikowa jest obowiązkowa.
  • cytowalność czasopisma wyrażona wskaźnikiem PIF (Web of Sciece) lub SIF (SCOPUS).
  • indeksowanie czasopisma w bazach Web of Sciece: Science Citation Index Expanded lub Social Science Citation Index lub Arts & Humanities Citation Index (nie mniej niż 10 punktów, nie dłużej niż przez 2 kolejne lata)

Z PRESSto do Pol-indexu metadane będą eksportowane automatycznie.

Termin złożenia ankiety do 15 lipca 2015 r.
Kreator ankiety (aktywny od 15 czerwca)
Treść komunikatu wraz z załącznikiem

 

Nowe możliwości ubiegania się o finansowanie czasopism

Emilia Karwasińska.

Według nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki, środki finansowe przeznaczone na finansowanie działalności upowszechniającej naukę mogą uzyskać wyłącznie wydawcy czasopism, w tym uczelnie i jednostki naukowe, którzy zapewniają otwarty dostęp do publikowanych czasopism przez sieć Internet. Dofinansowanie obejmuje w szczególności:

 

1) udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji;

2) udział zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma;

3) stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji;

4) digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich poprzez sieć Internet;

5) wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych.”,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/249/1